Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

– vzdělávací program k expozici Sklářství na Horácku s výtvarnou sklářskou dílnou

Termín: celoročně

Cílová skupina: 7. – 9. třída ZŠ, SŠ a víceletá gymnázia

Délka programu: 90 min.

Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Umění a kultura – obor Výtvarná výchova, vzdělávací oblasti Člověk a společnost a Člověk a svět práce.

Vstupné: děti/žáci/studenti 40,- Kč, učitelé zdarma

Vzdělávací program žákům přiblíží bohatou sbírku sklářských výrobků a představí sklo nejen jako užitečný materiál každodenní potřeby, ale rovněž krásu a křehkost skleněných předmětů a jejich estetickou hodnotu. Program žáky a studenty seznamuje s historií, výrobou a dekorováním skla. Pomocí dílčích aktivit zaměřených na estetické vnímání přiblíží studentům pojmy estetika, kultura, umění a design.

Druhou část programu tvoří výtvarná dílna, která praktickou formou přiblíží způsoby zpracování a dekorování skla. Studenti si vyzkouší techniku gravírování skleněné nádoby. Cílem této tvořivé aktivity je, aby se žáci a studenti aktivně seznámili s dekorováním skla, rozvíjeli svou kreativitu a zručnost.

Z muzea si kromě dekorované skleničky odnesete ještě pracovní listy, které mohou sloužit k rekapitulaci nabytých vědomostí. Pro následnou práci ve škole jsou zdrojem informací (o historii sklářství na Horácku, o muzejní sbírce.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti