Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Výstavní sály poličského muzea vystaví ve dnech 11. května až 25. srpna tohoto roku vedle desítek figurek IGRÁČKA nejrůznějších povolání a charakterů v historických i moderních variantách také dva originály. Ty jsou určené pouze pro výstavu v Poličce. Originální IGRÁČCI  z dílny Miroslava Svobody tentokráte ztvární významné osobnosti s Poličkou spjaté – královnu Elišku Pomořanskou, která ve svém věnném městě patrně nechala postavit kostel sv. Jakuba, a mima Radima Vizváryho, jenž v Poličce prožil dětství a absolvoval gymnázium. Muzeum představí návštěvníkům výrobu figurky, seznámí je s historií i současností oblíbené české hračky. Ti nejmenší si budou moci s IGRÁČKY pohrát v připraveném dětském koutku. Putovní výstavu připravil český výrobce her a hraček, firma EFKO-karton s.r.o., která IGRÁČKA vyrábí, ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně, ve kterém před lety vznikla, a Inspirací Zlín.

„Na hlavní návštěvnickou sezónu poličské muzeum každoročně připravuje 2-3 výstavy pro co nejširší okruh návštěvníků, včetně rodin s dětmi. V posledních letech představujeme především celky hraček a stavebnic, které obvykle zapůjčujeme od soukromých sběratelů. A jak se na muzeum patří, vždy zdůrazňujeme nejstarší historii předmětů a jejich vývoj třeba až do současnosti. Výstava Fenomén IGRÁČEK zapadá do této koncepce. Navíc komponenty postaviček se vyrábějí nedaleko Poličky v obci Korouhev. Druhou část výstavy jsme nazvali Různá povolání dříve i nyní, spolupracujeme na ní s Muzeem hraček v Rychnově nad Kněžnou. Ta představí hračky z let 1880-1980 spojené s řemesly, se zemědělstvím i s nevýrobním povoláním. Děti dostanou mnoho prostoru ke hře v několika zákoutích, která se promění v pole, kuchyni, stavební parcelu, v dílnu nebo ordinaci,“ uvádí Mgr. Stanislava Cafourková, kurátorka výstavy.  

„Putovní výstava „Fenomén IGRÁČEK“ má v Poličce nové spojení. Ryze česká hračka zpodobňující více jak čtyřicet let řemesla a profese je ve výstavních prostorách spojena s řemesly starými i současnými. Bude zde k vidění i řada deskových her, z produkce společnosti Efko, které doporučuje i Středisko rané péče, terénní služba, pomáhající rodinám s postiženými dětmi. Ta, některé produkty využívá při podpoře vývoje zrakově a kombinovaně postižených dětí ve věku 0-7let, a to již 28 let, “ uvádí Zdeněk Rauš, spoluzakladatel a dlouholetý koordinátor této výstavy.

„Na výstavu jsme nově zařadili i IGRÁČKY ze 70. a 80. let a také speciální edice, které byly určené v éře socialismu na export. V expozici máme cca. 30 ukázek těchto IGRÁČKŮ a to v původních krabičkách,“ uvádí Mgr. Věra Stojarová, kurátorka výstavy.

Alžběta Pomořanská byla čtvrtá a poslední manželka Karla IV., česká královna a římská císařovna, dcera pomořanského vévody Bogislava V. a Alžběty Polské, dcery polského krále Kazimíra III. Velikého. I k sňatku s Alžbětou vedly Karla IV. diplomatické důvody a snaha zbavit se opozice. Svatba se konala necelý rok po smrti Karlovy třetí manželky. Císaři bylo čtyřicet sedm let, Alžbětě šestnáct. Alžběta, nebo také Eliška, jak ji Karel často říkal, byla urostlá, silná, kypěla zdravím a sebevědomím, byla rázná a cílevědomá. Jak praví dávné pověsti, lámala dokonce meče. Co však prolomit nedokázala, byla zatvrzelost vůči Karlovým dětem z předchozích manželství, především proti prvorozenému synu Václavovi. V počtu dětí ale Alžběta všechny své předchůdkyně jednoznačně překonala. Karlovi porodila celkem šest potomků – dceru Annu (pozdější anglická královna), syna Zikmunda (pozdější uherský, římský, český, lombardský král a římský císař), syna Jana, jenž dostal jméno po Janu Lucemburském, syna Karla, který záhy zemřel, dceru Markétu, jež dostala jméno na památku Karlovy babičky, a konečně rok před smrtí císaře ještě syna Jindřicha. Svého milovaného manžela přežila Alžběta o patnáct let. Zemřela v ústraní na svém sídle ve věnném městě českých královen Hradci Králové. Je pochována v královské hrobce v katedrále sv. Víta v Praze po boku císaře Karla IV.

Mim, autor, režisér, choreograf a pedagog Radim Vizváry patří mezi nejvýraznější mezinárodně uznávané osobnosti současného mimického divadla v Evropě. Je absolventem Hudební a taneční fakulty AMU v Praze, kde dosáhl nejvyššího, doktorského vzdělání, titul Ph.D. Je držitelem Ceny Thálie 2016 v kategorii Balet, pantomima nebo jiný tanečně dramatický žánr za herecký výkon v představení Sólo, polské ceny Perla za autorské představení Lorca a mnoha dalších ocenění u nás, v Evropě nebo USA. Roku 2014 se stal členem významných osobností Oxford Encyclopedia.

Muzeum nabízí prohlídky největších atraktivit královského věnného města Poličky od gotického opevnění města – nejzachovalejší fortifikace ve střední Evropě, po rodnou světničku Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba, jež je současně vyhlídkovým místem s širokým rozhledem do okolí. Dále nabízí tematické procházky historickým jádrem města i jeho moderní částí, návštěvu expozice věnované významnému poličskému rodákovi a hudebnímu skladateli Bohuslavu Martinů a interaktivně pojaté expozice o historii města. Své nově nabyté znalosti si můžete procvičit v lavicích školní třídy, kde se učil i malý Bohuslav.

V prostorách barokní radnice se nachází Městská galerie. Ta nabízí expozice věnované výtvarnému umění na Poličsku od gotiky do 19. století až po současné umění spolu s obrazovou galerií rodu Hohenemsů a prohlídkou unikátní radniční kaple sv. Františka Xaverského, která si dodnes v úplnosti dochovala původní výzdobu. A expozici moderního umění na Poličsku 20. století věnované umělcům, kteří se v Poličce a na Poličsku narodili, nebo zde žili, a kteří svým významem překročili hranice regionu. Navštívit lze také výstavu Fenomén IGRÁČEK, která poukáže na historii i současnost oblíbené české hračky. Zároveň bude část výstavy věnována volbě povolání dříve i nyní. Výstava LICHOŽROUTKA Galina Miklínová vás zavede do světa režisérky, ilustrátorky a výtvarnice animovaných filmů, které se dostaly na řadu světových festivalů animované tvorby. A výstava PŮLSTOLETÍ  S CIMRMANEM vám představí rozmanitou osobnost českého giganta i padesátileté působení Divadla Járy Cimrmana.

__________________________________________________________________________________________

Společnost EFKO, český výrobce her a hraček, působí na českém trhu od roku 1993. Po celou dobu se zaměřuje kromě výroby také na charitativní akce. Podporuje sponzorskými dary řadu mateřských školek, základních a zvláštních škol, dětských domovů a kojeneckých ústavů. Společnost EFKO se zařadila do projektu KLOKÁNEK na podporu týraných a opuštěných dětí. Těm již od roku 2006 pravidelně přiváží vánoční dárky a pomáhá tak jejich malým svěřencům prožít radostnější Vánoce. Za své výrobky získalo EFKO řadu ocenění  - FOR TOYS 2010 -  cena GRAND PRIX za IGRÁČKA. V roce 2011 obdrželo čestné uznání v rámci projektu VIZIONÁŘI 2011. Ocenění bylo uděleno za oživení tradičních dětských hraček IGRÁČEK a uvedení na trh nové série, která využívá nejnovějších poznatků z oblasti didaktiky a dětské psychologie. Projekt VIZIONÁŘI organizuje sdružení Czech Inno pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. V roce 2012 společnost EFKO získala ocenění v soutěži „Českých 100 nejlepších“ za strategickou hru ABAKU, kterou doporučuje rovněž Mensa ČR, Jednota českých matematiků a fyziků a Univerzita Karlova. Kreativní stavebnice ROTO START, získala ocenění „Správná hračka“ za rok 2013. Populární rodinná společenská hra Jožin z bažin se chlubí hned dvěma oceněními; „Správná hračka 2013“ a „Nejlepší novinka 2013“ v kategorii Hry, puzzle a karty. V roce 2014 získal označení „Správná hračka“ 2014“ soubor oblíbených her Moje první hry. Poslední ocenění „Správná hračka“ získala společnost Efko za edukativní hru „Vyprávěj“ a konstrukční stavebnici ROTO ABC v roce 2018.

Technické muzeum v Brně (TMB) je příspěvkovou organizací se samostatnou právní subjektivitou, je přímo řízeno Ministerstvem kultury České republiky. Svůj sbírkový fond prezentuje formou muzejních expozic a výstav, které pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými institucemi včetně zahraničních. Pořádá konference a přednášky. Rozvíjí ediční činnost. Věnuje soustavnou pozornost práci s veřejností, především s dětmi a mládeží. Plnění vědeckých cílů dosahuje původním výzkumem v oblastech vědeckotechnického vývoje a muzejní dokumentací v oborech své sbírkotvorné činnosti. Vypracovává odborné posudky a doporučení, vědecké rešerše a expertizy. Napomáhá při odborné výchově studentů formou odborných praxí a vedení absolventských a závěrečných prací. Ve spolupráci s vysokými školami a dalšími odbornými pracovišti zajišťuje výuku v oborech muzeologie a konzervování – restaurování. Vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle příslušného zákona a eventuálně podává návrhy na prohlášení těchto předmětů za kulturní památku. Zapůjčuje sbírkové předměty k účelům studijním a výstavním. Zajišťuje činnost dobrovolných spolupracovníků muzea, zejména prostřednictvím Kruhu přátel TMB.   

Společnost pro ranou péči nabízí pomoc rodinám, které vychovávají doma děti se zrakovým postižením ve věku od narození do sedmi let. Poradkyně rané péče jezdí k nim domů a ukazují rodičům, jak mohou rozvíjet vidění svých dětí pomocí metody zrakové stimulace. Při ní najdou využití také hračky od firmy EFKO, např. z jejich baby řady a hry pro nejmenší, ale také právě IGRÁČEK využívaný jak pro stimulaci zraku, tak pro rozvoj hry a jemné motoriky dětí. Společnost pro ranou péči působí v 10 krajích a spolupráce s firmu EFKO probíhá už téměř 10 let. Díky výstavě „IGRÁČEK“ se veřejnost po celé České republice může dozvědět o tom, že pro rodiny vychovávající děti s postižením existuje bezplatná pomoc, která přijede až k nim domů. Raná péče si této spolupráce velmi váží a děkuje všem, kdo se na ní podílejí.  Výrobky firmy EFKO mají letos i desetileté výročí spolupráce s Ranou péčí.   Jsou používány pro stimulaci zraku pro nejmenší, tak i pro rozvoj motoriky s použitím her.  Zvláště pro děti do sedmi let je pomoc rodinám, nabízena u nich doma.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti