Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Informace

A topical offer of events and exhibitions in the Museum can be found here: www.database.martinu.cz
 
 
 
 
Digitalizované sbírky poličského muzea - notové rukopisy, korespondence a fotografie B.Martinů - se nacházejí na odkazu uvedeném zcela dole.
 
 
Základní pojmy:
 

CBM – Centrum Bohuslava Martinů v Poličce
Jedno ze tří středisek Městského muzea a galerie Polička (od roku 2009, do té doby Památník Bohuslava Martinů). Má vlastní logo a vyvíjí odbornou i propagační činnost, ale nejde o samostatný právní subjekt. www.cbmpolicka.cz

IBM – Institut Bohuslava Martinů v Praze
vznikl v roce 1995 jako odborné studijní centrum, jehož úkolem je zajišťovat úplný informační servis pro zájemce o život a dílo Bohuslava Martinů.
www.martinu.cz/cz/instituce/institut-bohuslava-martinu/


NBM – Nadace Bohuslava Martinů v Praze
byla zřízena v roce 1975 při Českém hudebním fondu, jako samostatný právní subjekt vyvíjí činnost od roku 1992. Jejím posláním je všestranně pomáhat poznávat, propagovat a provádět dílo Bohuslava Martinů.
www.martinu.cz/cz/instituce/nadace-bohuslava-martinu/

PBM – Památník Bohuslava Martinů
Do r. 2009 součást Městského muzea a galerie Polička, po té změna názvu na CBM.
 
SBM – Společnost Bohuslava Martinů
byla založena v roce 1977; aktivní činnost vyvíjí její samostatně činné pobočky v Praze, Brně, Poličce a ve Zlíně. Cílem společnosti je šíření a propagace díla Bohuslava Martinů, program tvoří přednášky, besedy, koncerty, vernisáže a zájezdy, jejichž tematika se vztahuje k životu a tvorbě skladatele.
www.martinu.cz/cz/instituce/spolecnost-bohuslava-martinu/

Muzeum Polička – Městské muzeum a galerie Polička
Muzeum bylo založeno v r. 1881, po společenských a právních změnách vznikla 1.3.1991 příspěvková organizace Města Poličky „Městské muzeum a galerie Polička“ - člení se na tři střediska: Centrum Bohuslava Martinů v Poličce (do r. 2009 Památník Bohuslava Martinů) Městské muzeum a Městská galerie. Novelizovaná zřizovací listina je z 30.9.2009. www.cbmpolicka.cz
 
Náš Martinů – Spolek Náš Martinů
existuje od roku 2010 a jeho hlavní náplní je propagovat dílo skladatele v Poličce: spolupodílí se na organizaci koncertních aktivit a nabízí veřejnosti různorodé poslechové přednášky pod společným názvem Pojďme na Martinů.
www.cbmpolicka.cz/cz/nas-martinu/

 

Digitální fotografie, stejně jako korespondence a rukopisy skladeb BM jsou dostupné v databázi pramenů Institutu B. Martinů: www.database.martinu.cz

Musejní spolek „Palacký“ v Poličce byl založen roku 1881 a jeho účelem bylo: „Sbírati starožitnosti, památky města Poličky a okresu poličského zvlášť, a historické památky umění a vědění lidského vůbec“. V prvních desetiletích řada dobrovolníků shromaždila mnohé zajímavé předměty, ale během první světové války činnost spolku zcela ustala. Největší překážkou zdárného rozvoje muzea byla absence vlastní muzejní budovy. Situace se zlepšila v roce 1929, kdy město Polička darovalo muzeu budovu bývalých chlapeckých škol, kde muzeum sídlí dodnes.

V roce 1934 nastoupil do čela spolku ing. František Bukáček (1882-1970), významný vlastivědný pracovník. Ten se svými spolupracovníky instaloval nové stálé expozice, které byly pro veřejnost otevřeny 1934. V práci pokračoval jeho synovec akad. malíř František Bukáček (1910-1988), který byl ředitelem muzea v letech 1955 až 1970. Dalšími významnými řediteli byli PhDr. Jan Kapusta a PhDr. David Junek.

Moderní expozice „Sklářství na Horácku“ byla v muzeu otevřena roku 1967, expozice „Památníku Bohuslava Martinů“ pak v roce 1973 a obnovena 1984. I přes uzavření expozic v letech 1976 resp. 1982 z důvodu špatného stavu budov čp. 113 a 112 práce se sbírkami a výstavní činnost pokračovaly. Velkou popularitu postupně získávala několikrát obměněná expozice rodné světničky B. Martinů a nově zpřístupněné úseky městských hradeb. V roce 1994 byly otevřeny stálé expozice starého a moderního umění v rekonstruované budově radnice na náměstí. V roce 50. výročí úmrtí B. Martinů (2009) byly slavnostně otevřeny všechny nové historické expozice a rekonstruované výstavní sály v budovách čp. 112 a 113. Oficiální název zůstal: Městské muzeum a galerie Polička, jako propagační grantový název je používán název: Centrum Bohuslava Martinů v Poličce.

Podkategorie

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti